The Quotable Round-Up #102

t4jqaugFresh from a recent seminar about biblical counseling, me and my wife got copies of two books, Excelling in Relationships and Climbing Out of Depression, each in English and Tagalog version. So my wife reads the English and mine is the Tagalog. Hope we finish and further enhance what we have learned in the seminary. But for now I’ll be posting some quotes from the Tagalog translation of David Meengs book Climbing Out of Depression. 

“Mahalagang maunawaan natin na kung paano tayo mag-isip, magsalita o kumilos ay may koneksyon sa ating kalagayang espirituwal. Ang mga espirituwal na mga alalahanin ay nangangailangan ng espirituwal na solusyon! Ang katotohanan lamang ng Diyos ang magpapalaya sa atin sapagkat ipapakita nito ang tunay na kondisyon ng ating isipan at puso. Ito lamang ang makapagbibigay ng tahasang tugon sa pinaka ugat ng problema, nang walang tinatago.”

“Sang-ayon ang Diyos na tayo nga ay nasasaktan ng ibang tao! Ngunit ang ating maling tugon o reaksyon sa pananakit sa atin ang pinakaproblema, at depende iyan kung ano ang kalagayan ng puso natin. Ang karunungan mula sa Diyos ay nagtuturo na kailangang higit nating alamin kung paano ang tamang tugon sa mga nanakit sa atin. Ang karunungang ito ay taliwas sa itinuturo ng sikolohiya!”

“Ang pag-asa ayon sa Biblia ay naiiba talaga sa pag-asa sa paningin ng mundo bilang isang” kahilingan” lamang. Ang pag-asa ayon sa Biblia ay ang pananampalataya na may lakas ng loob na nag-aabang sa Diyos na tuparin Niya ang kanyang mga pangako na nakasandig sa katangian Niya; hindi nakadepende sa tao, sa mga bagay na pag-aari o sa mataas o mahirap na kalagayan sa buhay.”

“Ang mga taong mayroon Kristo sa kanilang mga puso, ang tanging may pag-asa at maaring magbago at mabuhay sa paraan ng Diyos! Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan lamang ni Kristo ang may kakayahang sirain ang kapangyarihan ni Satanas sa puso ng mananampalataya.”

“Ang taong na kay Kristo na ay nailigtas mula sa kapangyarihan at sa parusa ng kasalanan! Iyon ang pag-asa! Matapos ang pagbabago ng puso, ang saloobin, mga salita at mga gawa ay magkakaroon din ng pagbabago pati na ang mga damdamin o nararamdaman ng isang tao ay magkakaroon na rin ng pagbabago.”

“Kapag nakatago sa ating mga puso ang pag-asa ng Diyos, magagawa nating sariwain sa ala-ala ang mga ito sa oras ng ating pangangailangan. Ang Banal na Espiritu bilang ating pinakamahusay na Tagapayo at Gabay ay nagpatotoo sa ating espiritu upang tulungan tayo. Kasabay ng pag-asa sa ating mga puso, ay magiging handa tayo sa pagbibigay rin ng pag-asa sa iba!”

“Ang katapatan ng Diyos ay labis na kahanga-hanga. Ang banal na katapatan ng Diyos ay ganap na nangangalaga sa isang mananampalataya. Ang ating Diyos ay lubos na nakatuon sa mga minamahal Niya.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s